ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot

dot


เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.


โครงการพัฒนาชุมชนลำพญาแบบยั่งยืน โดยใช้กระบวนทัศน์ของชุมชน

เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้และการมีส่วนรวมของคนในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างบูรณาการ   โดยการสนับสนุนของ สสส.และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  (นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา)

โครงการ “พัฒนาชุมชนลำพญาแบบยั่งยืนโดยให้กระบวนทัศน์ของชุมชน” ประกอบด้วย ๕ โครงการ ดังนี้

๑.      โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาดน้ำวัดลำพญาแก่ชุมชน
๒.    โครงการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน
๓.     โครงการจัดตั้งชมรม / กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
๔.     โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน
๕.     โครงการกำหนดอัตลักษณ์ของตลาดน้ำวัดลำพญา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2554- 31 มีนาคม 2555

       

       

       

       

       
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

กองอำนวยการตลาดน้ำวัดลำพญา article
ประมวลภาพการก่อเจดีย์ทราย สงกรานต์วัดลำพญา ปี54 article
เสื้อยืดครบรอบ11ปี ตลาดน้ำวัดลำพญา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (081)721-4874,(081)659-7371,(081)763-4179
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com