ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


วัดลำพญา Facebook
เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.
กุลนที โฮมลอดจ์ บ้านพัก ที่พักนักเดินทาง
บ้านไร่โฮมสเตย์ลำพญา
บ้านรังนก
เมืองรัตติยา


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา article

ตัวอย่างข้าวของ เครื่องใช้ เก่าแก่ ในอดีต มีให้เลือกชมมากมาย

   

                        

            

    

    

    

 ประวัติพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา         
         
 ในปีพ.ศ.2542 สภาวัฒนธรรมตำบลลำพญาโดยนายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์        
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา ร่วมกับวัดลำพญาโดยพระมหาสมศักดิ์ โทสัญญู         
เจ้าอาวาสวัดลำพญา ร่วมกันเปิดตลาดน้ำวัดลำพญาขึ้นบริเวณหน้าวัดลำพญาในเดือน         
กันยายน พ.ศ.2542         
         
 ในปีพ.ศ.2543  สภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา เสนอของบประมาณจากสภา        
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยทางเจ้าอาวาส         
ได้อนุญาติให้ใช้พื้นที่วัดบริเวณชายเขื่อนเพื่อก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์  ในการของบ         
ประมาณในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากนายบุญล้อม ศุภานุสนธิ์ กรรมการที่ปรึกษา         
ของตลาดน้ำ จนได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2544         
         
 ปีพ.ศ.2544 อาคารพิพิธภัณฑ์เริ่มก่อสร้างขึ้น โดยเป็นอาคารทรงไทย ใต้ถุนสูง        
มีบันไดขึ้นด้านข้าง 1 หลัง  อาคารห้องน้ำขนาด 4 ห้อง 1 หลัง และอาคารตึกปีกซ้ายขวา         
ของตึกสงฆ์อีก 2 ห้อง เป็นเงินรวม 4,330,000 บาท         
         
 ปีพ.ศ.2545 อาคารพิพิธภัณฑ์ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  ทางคณะกรรมการได้        
ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต จัดลงทะเบียน ทางคณะสงฆ์ได้ก่อสร้าง         
สวนหย่อมหน้าอาคารทรงไทยไว้         
         
 ปีพ.ศ.2546 จัดทำบุญเปิดพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2546  และทำ        
พิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่บริจาคสิ่งของให้กับพิพิธภัณฑ์         
โดยมีพระอธิการประสิทธิ์ ญาณสุทธิ เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์         
         
 ปีพ.ศ.2547 นายณรงค์ศักดิ์ อาจารย์ฐาปนีย์ เลิศสิทธิพันธ์ บริจาคทรัพย์ก่อสร้าง        
ศาลาชายน้ำชั้นเดียวหน้าพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง ถวายวัดเพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและทำกิจ         
กรรมของพระสงฆ์ในวันธรรมดาและสำหรับนักท่องเที่ยวในวันหยุด         
 คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ศิริพร แย้มนิลและคณะ ลงพื้นที่        
ทำวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายศาสนา         
         
 ปีพ.ศ.2548 ทางสภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัย        
มหิดล จัดเวทีเสวนา"คนเก่าเล่าเรื่อง"และจัดประกวดเรียงความ เรื่องเล่าชาวลำพญา         
จัดอวดภาพเก่า เล่าความหลัง บริเวณอาคารริมน้ำและชั้นล่างอาคารทรงไทย         
         
 ปีพ.ศ.2549 ทางวัดลำพญาโดยมีพระอธิการประสิทธิ์ ญาณสุทธิเป็นเจ้าอาวาส        
ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดทางขึ้น-ลงอาคารทรงไทย เพื่อป้องกันแดดและฝน         
         
 ปีพ.ศ.2551 ทางสภาวัฒนธรรมได้เปิดอบรมนาฎศิลป์ และเชิดหุ่นกระบอกระดับ        
ชั้นประถมศึกษา โดยมีคณะครูจากการศึกษานอกระบบเป็นผู้ฝึกสอน         
 ทางวัดโดยมีพระมหาอานนท์ พุทธรักขิโต เป็นเจ้าอาวาส ก่อสร้างอาคารตึกชั้น        
เดียว ขนาด 2 ห้อง บริเวณด้านข้างอาคารทรงไทย(ติดกับกำแพงวัด) เพื่อใช้เป็นพื้นที่         
ในการจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มเติม 1 หลัง         
 ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน"ลานวัฒนธรรม"ของอำเภอบางเลน ในปีพ.ศ.2551        
และ2552          
         
 ปีพ.ศ.2552 คณะสงฆ์ของวัดลำพญา นำทีมโดยพระมหาอานนท์ พุทธรักขิโต        
ทำการปรับภูมิทัศน์ และทำสวนน้ำบริเวณหน้าอาคารทรงไทย         
         
 ปีพ.ศ.2553 ทางพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา ได้รับงบประมาณสนับ        
สนุนจัดกิจกรรม จากมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ตามโครงการ"พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็น         
พื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว"เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ได้จัดพิมพ์เอกสารเรื่องเล่า         
ชาวลำพญา จำนวน 5,000 เล่ม         

 
สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา

ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด article
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (086)007-1474, (081)763-4179, (098)574-6142
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com